fbpx
FLEXRA logo horizontal white
Flexra företagslogotyp

AI-stödd introduktion och onboarding på företag

Upptäck hur AI revolutionerar introduktion och onboarding på företag för en effektiv och engagerande start för nya medarbetare. Med hjälp av introduktionstjänster och en digital onboarding plattform, möjliggör AI-driven onboarding en smidig och automatiserad introduktion av nya medarbetare. Genom att integrera artificiell intelligens i introduktionsprocessen kan företag skapa en personlig och effektiv upplevelse för sina nya medarbetare.

Close up view of businesswoman holding clipboard while sitting a hr workplace.

Nyckelpunkter:

 • AI revolutionerar introduktion och onboarding på företag genom att använda introduktionstjänster och digitala plattformar.
 • AI-driven onboarding automatiserar och effektiviserar introduktionen av nya medarbetare.
 • Genom att integrera artificiell intelligens skapas en personlig och engagerande introduktionsprocess.
 • AI-stödd introduktion och onboarding möjliggör en effektiv och smidig start för nya medarbetare.
 • Den digitala transformationen av introduktion och onboarding erbjuder företag kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

Varför är introduktion och onboarding viktigt?

En effektiv introduktion och onboarding process är avgörande för att ge nya medarbetare en stark start på företaget. Genom att välkomna och guida dem på rätt sätt kan företag säkerställa en smidig övergång och öka medarbetarnas engagemang och produktivitet. Här är några anledningar till varför introduktion och onboarding är viktigt:

 1. Effektiv integration av nya medarbetare: En strukturerad introduktion hjälper nya medarbetare att snabbt bli bekanta med företagets kultur, mål, och värderingar. Det ger dem även möjlighet att bli bekanta med sina nya arbetsuppgifter och få en överblick över organisationen.
 2. Skapar en positiv arbetsmiljö: En välkomnande och stöttande onboarding process kan bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö och en känsla av samhörighet för nya medarbetare. Det kan även ge dem möjlighet att bygga relationer med kollegor och teammedlemmar.
 3. Ökad produktivitet: Genom att introducera nya medarbetare till företagets system, processer och arbetsmetoder kan de snabbt komma igång med sina arbetsuppgifter och vara produktiva från start. Detta minskar inlärningstiden och ökar effektiviteten.
 4. Minskar omsättning: En väl genomförd introduktion och onboarding process kan bidra till att behålla nya medarbetare på lång sikt. Genom att erbjuda dem rätt stöd och vägledning kan företag minska risken för att de snabbt lämnar organisationen.

Genom att implementera en AI-driven onboarding process kan företag ta introduktion och onboarding till nästa nivå. Genom att använda introduktionstjänster och digitala onboarding plattformar som är automatiserade via AI, kan företag effektivisera processen och skapa en mer personlig och engagerande upplevelse för sina nya medarbetare.

Exempel på framgångsfaktorer vid introduktion och onboarding:

”En framgångsrik introduktion och onboarding process bör vara strukturerad, informativ och välkomnande. Genom att ha tydliga mål och en plan för introduktionen kan företag se till att nya medarbetare har de verktyg och kunskaper som behövs för att lyckas i sina nya roller.”
– Annica Svensson, HR-chef 

Fördelar med introduktion och onboarding:Resultat
Effektiv integration av nya medarbetareÖkad känsla av tillhörighet och minskad inlärningstid
Skapar en positiv arbetsmiljöHögre medarbetarengagemang och minskad omsättning
Ökad produktivitetSnabbare inlärning och högre effektivitet
Minskar omsättningÖkad medarbetarretention och minskade kostnader

Traditionell introduktion och onboarding utmaningar

Vid traditionella metoder för introduktion och onboarding stöter företag ofta på olika utmaningar som kan påverka processens effektivitet och framgång. Dessa utmaningar kan innefatta:

 1. Brister i personlig anpassning: Den traditionella introduktionen och onboardingen kan vara generell och inte ta hänsyn till individuella behov och roller hos nya medarbetare, vilket kan leda till en mindre engagerande start.
 2. Långsam och tidskrävande process: Den manuella hanteringen av introduktion och onboarding kan vara tidskrävande och ineffektiv, vilket kan försämra arbetsflödet och försena medarbetarens produktiva bidrag.
 3. Informationsspill och bristande kommunikation: Vid traditionella metoder finns det en risk för att viktig information går förlorad eller inte når fram till nya medarbetare på ett tydligt sätt, vilket kan skapa förvirring och hinder för snabb inlärning.
 4. Administrativa bördor: Administrativa uppgifter såsom att fylla i pappersformulär och organisera fysiska möten kan vara krångliga och tidskrävande för både nyanställda och HR-avdelningen.
 5. Svårt att mäta framgång: Det kan vara svårt att objektivt mäta och utvärdera effektiviteten av den traditionella introduktionen och onboardingen, vilket gör det svårt att identifiera förbättringsområden och optimera processen.

”För att övervinna dessa utmaningar kan företag dra nytta av artificiell intelligens (AI) som en hjälpmedel. Genom att använda AI-stödd introduktion och onboarding kan företag automatisera och effektivisera processen samtidigt som de skapar en mer personlig och engagerande upplevelse för de nya medarbetarna.”

UtmaningAI-lösning
Brister i personlig anpassningAnvändning av AI-programvara och algoritmer för att skapa individuellt anpassade introduktionsplaner och material.
Långsam och tidskrävande processAnvändning av automatiserade verktyg och chatbots för att snabbt och effektivt ge svar på vanliga frågor och administrativa procedurer.
Informationsspill och bristande kommunikationImplementering av en digital plattform för att samla och dela information på ett strukturerat och lättillgängligt sätt.
Administrativa bördorInförande av automatiserade processer för att reducera pappersarbete och hantera administrativa uppgifter elektroniskt.
Svårt att mäta framgångAnvändning av dataanalys och rapportverktyg för att mäta och utvärdera effektiviteten av introduktion och onboarding.

Vad är AI-stödd introduktion och onboarding?

För att förstå potentialen hos AI-stödd introduktion och onboarding behöver vi först definiera vad detta innebär. AI-stödd introduktion och onboarding är en process där användningen av artificiell intelligens underlättar och förbättrar introduktionen av nya medarbetare på företaget.

Med hjälp av avancerade algoritmer och maskininlärning kan AI-driven onboarding erbjuda en mer personlig och engagerande upplevelse för den anställde. Genom att analysera och behandla stora mängder data kan AI identifiera individuella behov och preferenser, vilket leder till skräddarsydda introduktionsprogram.

Genom att använda AI och automation kan introduktionen via artificiell intelligens automatisera administrativa uppgifter och frigöra tid och resurser för mer värdeskapande aktiviteter.

En annan fördel med AI-stödd introduktion och onboarding är att det kan öka effektiviteten i processen. Genom att använda AI-teknik kan företag automatisera och förbättra olika delar av introduktionen, såsom att dela viktig information och dokument, tillhandahålla träningsmaterial och besvara vanliga frågor.

AI-stödd introduktion och onboarding kan också bidra till att minska klyftan mellan verkligheten och förväntningarna för den anställde. Genom att erbjuda en realistisk bild av företagets kultur, värderingar och förväntningar kan AI-stödd onboarding hjälpa nya medarbetare att anpassa sig snabbare och bli produktiva snabbare.

Diverse professional business team at office meeting with laptop mock up screen.

Sammanfattningsvis kan AI-stödd introduktion och onboarding vara ett kraftfullt verktyg för företag att förbättra och optimera introduktionen av nya medarbetare. Genom att använda maskininlärning och automation kan företag skapa en mer personlig, effektiv och engagerande introduktionserfarenhet för sina nya medarbetare.

Fördelar med AI-stödd introduktion och onboarding

Att använda AI för introduktion och onboarding på företag erbjuder en rad fördelar och möjligheter för både företaget och de nya medarbetarna. Genom att använda teknologin på rätt sätt kan företag effektivisera processen, skapa en personligt anpassad upplevelse och samtidigt spara tid och resurser.

Effektivitet

Med AI-stödd introduktion och onboarding kan företag automatisera och strömlinjeforma administrativa uppgifter. Genom att använda intelligenta system och algoritmer kan företaget hantera och övervaka processerna på ett effektivt sätt. Detta minskar tidskrävande manuella arbetsuppgifter och frigör tid för annat arbete, samtidigt som det säkerställer att inga viktiga steg blir förbisedda.

Personlig anpassning

Med hjälp av AI-teknologi kan introduktion och onboarding anpassas efter varje enskild medarbetares behov och preferenser. Genom att samla in och analysera data om den nya medarbetaren kan systemet skapa en personlig och skräddarsydd introduktion, inklusive relevant information och resurser. Detta hjälper nya medarbetare att känna sig välkomna och engagerade från första dagen.

Kostnadsbesparingar

Genom att implementera en AI-driven onboarding-process kan företag spara både tid och pengar. Genom att automatisera uppgifter som tidigare krävde manuell hantering kan företaget minska arbetsbelastningen för HR-avdelningen och frigöra resurser för andra viktiga uppgifter. Dessutom minskar risken för fel och misstag som kan leda till kostsamma konsekvenser.

Att använda AI-teknologi för introduktion och onboarding är inte bara fördelaktigt för företaget utan även för de nya medarbetarna. Det skapar en smidig och engagerande introduktion som ger en stark grund för samarbete och framgång.

Användningsområden för AI-stödd introduktion och onboarding

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat introduktion och onboarding på företag genom att erbjuda effektiva och automatiserade lösningar. Genom att utnyttja AI-teknik kan företag skapa en digital onboarding plattform som förenklar processen för nya medarbetare och ökar engagemanget.

En av de främsta användningsområdena för AI inom introduktion och onboarding är att skapa en helt digital plattform. Genom att använda AI-algoritmer kan företag automatisera processen för att introducera och onboarda nya medarbetare. Genom att använda en digital plattform kan företag erbjuda en personlig och anpassad introduktion och onboarding-upplevelse, samtidigt som de sparar tid och resurser.

”Den digitala onboarding plattformen möjliggör en smidig och effektiv introduktion för nya medarbetare. Genom att använda AI-teknik kan vi automatisera vissa administrativa uppgifter och fokusera på att skapa en personlig och engagerande introduktion.”

Ytterligare ett användningsområde för AI inom introduktion och onboarding är automatisk hantering av administrativa uppgifter. Genom att implementera AI kan företag automatisera processen för att samla in och hantera dokumentation, formulär och andra administrativa uppgifter som är nödvändiga vid introduktion av nya medarbetare. Detta minskar risken för fel och ökar effektiviteten.

AI kan även användas för att skapa en mer personlig och anpassad introduktion och onboarding-upplevelse. Genom att analysera data kan AI-algoritmer skapa individuella onboarding-planer baserade på medarbetarens specifika behov och intressen. Detta ökar engagemanget och bidrar till en framgångsrik integration av nya medarbetare.

Genom att utnyttja AI inom introduktion och onboarding processen kan företag skapa en effektiv och engagerande start för nya medarbetare. Den digitala onboarding plattformen och automatiseringen av administrativa uppgifter är exempel på hur AI kan användas för att förbättra processen. Detta resulterar i en ökad effektivitet, minskade kostnader och en mer personlig introduktion och onboarding-upplevelse för medarbetarna.

Framgångsfaktorer för AI-stödd introduktion och onboarding

Vid implementeringen av AI-stödd introduktion och onboarding finns det flera framgångsfaktorer som är viktiga att ta i beaktning. Dessa faktorer spelar en avgörande roll för att säkerställa en effektiv och engagerande start för nya medarbetare på företaget.

Klara mål och tydlig strategi

För att implementeringen av AI-stödd introduktion och onboarding ska vara framgångsrik är det viktigt att ha tydliga mål och en väldefinierad strategi. Genom att klart och tydligt definiera vad företaget vill uppnå med introduktionen och onboarding-processen kan man lättare anpassa AI-verktygen och teknologierna för att möta de specifika behoven.

Samverkan mellan avdelningar

En fungerande samverkan mellan olika avdelningar inom företaget är viktig för att säkerställa en framgångsrik implementering av AI-stödd introduktion och onboarding. Genom att involvera HR, IT och andra berörda avdelningar kan man se till att alla aspekter av processen tas i beaktning och att eventuella tekniska och organisatoriska utmaningar hanteras på ett effektivt sätt.

Personalisering och anpassning

Ett av de viktigaste framgångsfaktorerna för AI-stödd introduktion och onboarding är möjligheten att erbjuda en personlig och anpassad upplevelse för varje enskild medarbetare. Genom att använda AI-teknologi kan företag skapa individuella introduktionstjänster som tar hänsyn till medarbetarens bakgrund, erfarenhet och personliga intressen. Detta leder till en mer engagerande och meningsfull introduktion.

Kontinuerlig utvärdering och uppföljning

För att säkerställa att AI-stödd introduktion och onboarding fortsätter att vara framgångsrik på lång sikt är det viktigt att genomföra kontinuerliga utvärderingar och följa upp resultat och feedback från medarbetare. Genom att analysera data och användarrespons kan företaget kontinuerligt förbättra och anpassa introduktionsprocessen för att möta medarbetarnas behov och förväntningar.

Sammanfattningsvis är framgångsfaktorerna för AI-stödd introduktion och onboarding på företaget klara mål och tydlig strategi, samverkan mellan avdelningar, personalisering och anpassning samt kontinuerlig utvärdering och uppföljning. Genom att implementera dessa faktorer kan företag skapa en effektiv och engagerande introduktionsprocess för sina nya medarbetare.

Utmaningar med AI-stödd introduktion och onboarding

Vid genomförandet av AI-stödd introduktion och onboarding kan det uppstå olika utmaningar som företag behöver identifiera och hantera. Det är viktigt att vara medveten om dessa hinder för att säkerställa en framgångsrik implementering och användning av AI-teknologi.

Dataskydd

Ett av de viktigaste utmaningarna är dataskydd. Vid användning av AI för introduktion och onboarding behöver företagen vara noggranna med insamling, lagring och användning av personlig information. Det är viktigt att följa gällande dataskyddsregler och säkerställa att medarbetarnas integritet skyddas.

Acceptans och motstånd

Införandet av AI-stödd introduktion och onboarding kan mötas med viss osäkerhet och motstånd från medarbetare. Det är viktigt att kommunicera fördelarna med teknologin och utbilda personalen om hur den kan underlätta introduktionsprocessen. Genom att skapa förståelse och öppenhet kan företag minska motståndet och öka acceptansen för AI-baserade introduktionstjänster.

Anpassning till individuella behov

En annan utmaning är att säkerställa att AI-stödda system kan anpassa sig till individuella behov och preferenser hos nya medarbetare. Varje individ kan ha unika inlärningsstilar och behov, och det är viktigt att AI-teknologin kan erbjuda anpassade introduktionserfarenheter för att maximera effektiviteten.

Tekniska problem och beroende

AI-system är inte helt felfria och kan stöta på tekniska problem eller vara beroende av tillgång till internet och andra tekniska resurser. Det är viktigt att ha backup-planer och redundanslösningar på plats för att försäkra sig om att introduktion och onboarding kan fortsätta smidigt även vid eventuella tekniska avbrott.

Kulturell integration

Att säkerställa en sömlös kulturell integration för nya medarbetare kan vara en ytterligare utmaning vid AI-stödd introduktion och onboarding. Det är viktigt att teknologin inte ersätter mänsklig interaktion och att det finns tillräckligt med möjligheter för medarbetare att engagera sig och anpassa sig till företagets värderingar och kultur.

Långsiktig effektivitet

Slutligen kan utmaningen ligga i att se till att AI-stödd introduktion och onboarding fortsätter vara effektiv på lång sikt. Teknologin och processerna förändras kontinuerligt, och det är viktigt att företag kontinuerligt utvärderar och uppdaterar sina system och metoder för att säkerställa att de fortfarande möter behoven hos nya medarbetare.

UtmaningarÅtgärder
DataskyddSäkerställa att korrekta dataskyddsåtgärder implementeras och att företaget följer gällande lagar och regler.
Acceptans och motståndKommunicera fördelarna med AI-stödd introduktion och onboarding och erbjuda utbildning för att öka acceptansen.
Anpassning till individuella behovImplementera AI-system som kan erbjuda anpassade introduktionserfarenheter baserat på individuella behov och preferenser.
Tekniska problem och beroendeHa backup-planer och redundanslösningar på plats för att hantera tekniska problem och beroenden.
Kulturell integrationSäkerställa att AI inte ersätter mänsklig interaktion och att det finns tillräckliga möjligheter för kulturell integration.
Långsiktig effektivitetKontinuerligt utvärdera och uppdatera AI-stödd introduktion och onboarding för att säkerställa långsiktig effektivitet.

Bästa praxis för AI-stödd introduktion och onboarding

För att säkerställa en framgångsrik AI-stödd introduktion och onboarding på företaget finns det några bästa praxis att följa. Här är några viktiga riktlinjer:

 1. Definiera tydliga mål: Innan du implementerar AI-stödd introduktion och onboarding på företaget är det viktigt att tydligt definiera dina mål och vad du vill uppnå. Är det att förbättra effektiviteten, minska den administrativa bördan eller ge en mer personlig upplevelse för de nya medarbetarna?
 2. Anpassa AI-teknologin: Försäkra dig om att den AI-teknologi du väljer hjälper till att uppfylla dina mål och passar din organisations specifika behov. Det finns olika AI-drivna introduktionstjänster och digitala onboarding plattformar tillgängliga, så undersök och välj den som bäst passar er.
 3. Skapa en engagerande introduktion: Använd AI-teknologin för att skapa en introduktionsprocess som är engagerande och välkomnande för de nya medarbetarna. Se till att introduktionen är tydlig, informativ och hjälper dem att snabbt bli bekanta med företaget.
 4. Personlig anpassning: AI kan hjälpa till att skapa en personligt anpassad introduktion och onboarding för varje individ. Genom att analysera data kan systemet anpassa innehållet, uppgifter och resurser efter de nya medarbetarnas behov och preferenser.
 5. Implementera utbildning och stöd: För att göra introduktionen och onboardingen så effektiv som möjligt är det viktigt att erbjuda utbildning och stöd till de nya medarbetarna. Det kan vara i form av träningsmaterial, guider eller till och med en virtuell mentor.

Exempel på bästa praxis för AI-stödd introduktion och onboarding:

”Genom att använda en AI-driven onboarding plattform har vi lyckats automatisera många administrativa uppgifter och skapa en personligt anpassad introduktion för våra nya medarbetare. Det har inte bara varit mer effektivt utan har också gett dem en positiv och engagerande start på företaget.”

– Annica Svensson, HR-chef

Genom att följa dessa bästa praxis och dra nytta av AI-teknologin kan ditt företag skapa en effektiv och engagerande introduktion och onboarding för nya medarbetare. Låt oss nu fortsätta att utforska framtiden för AI-stödd introduktion och onboarding och vilka möjligheter som ligger framför oss.

Framtiden för AI-stödd introduktion och onboarding

AI har redan revolutionerat introduktion och onboarding på företag med sina effektiva och engagerande lösningar. Men hur kommer framtiden se ut för denna teknologi?

Med den snabba utvecklingen inom AI och teknologiska framsteg förväntas introduktion och onboarding via AI bli ännu mer sofistikerat och anpassningsbart. Genom att utnyttja maskininlärning och avancerade algoritmer kan AI inte bara automatisera administrativa uppgifter, utan också erbjuda en mer personlig och skräddarsydd introduktion för varje individ.

Enligt experter förväntas AI-stödd introduktion och onboarding också bli mer interaktivt och engagerande. Genom att använda röststyrning och naturligt språk kan AI kommunicera med medarbetare på ett naturligt och dynamiskt sätt, vilket skapar en mer immersiv upplevelse.

”AI kommer sannolikt att bli en integrerad del av introduktion och onboarding på företag. Det kan ge nya medarbetare möjlighet att få svar på sina frågor dygnet runt och ge dem tillgång till de resurser de behöver för att komma igång och trivas på arbetsplatsen.” – Markus Westerlund, CEO | FLEXRA

Utvecklingen inom AI-stödd introduktion och onboarding kan också leda till nya innovationsmöjligheter. Till exempel kan augmented reality (AR) och virtual reality (VR) användas för att skapa realistiska och interaktiva introduktionsupplevelser. Dessa teknologier kan simulera arbetsmiljöer och ge nya medarbetare möjlighet att öva och lära sig på ett säkert och engagerande sätt.

Se bilden nedan för en visuell representation av framtidens introduktion och onboarding via AI:

Woman and AI robot working together

Sammanfattningsvis kommer framtidens introduktion och onboarding på företag sannolikt att dra nytta av den snabba utvecklingen inom AI och teknologi. Genom att använda avancerade algoritmer, interaktiva gränssnitt och AR/VR kan AI skapa en effektiv, personlig och engagerande introduktionsprocess för nya medarbetare.

Slutsats

Genom att använda AI-stödd introduktion och onboarding kan företag på ett effektivt sätt välkomna och integrera nya medarbetare. Genom att använda introduktionstjänster och en digital onboarding plattform kan företagen automatisera och standardisera processen, vilket sparar tid och resurser.

Fördelarna med AI-stödd introduktion och onboarding inkluderar också en personligt anpassad upplevelse för varje medarbetare. Genom att använda artificiell intelligens kan företagen ge skräddarsydda och relevanta material till varje individ, vilket hjälper dem att snabbt komma igång och bli produktiva.

Det är tydligt att AI kommer att spela en stor roll i framtiden för introduktion och onboarding på företag. Med teknologiska framsteg kan vi förvänta oss ännu mer avancerade och automatiserade lösningar som kommer att göra processen ännu smidigare och mer engagerande för nya medarbetare.

FAQ

Varför är introduktion och onboarding viktigt?

En effektiv introduktion och onboarding process är avgörande för att ge nya medarbetare en stark start på företaget. Det hjälper dem att snabbt komma in i företagskulturen, förstå deras arbetsuppgifter och bygga relationer med sina kollegor.

Vilka utmaningar kan uppstå vid traditionell introduktion och onboarding?

Vid traditionella metoder kan det vara svårt att ge en personlig och engagerande upplevelse för varje medarbetare. Dessutom kan administrativa uppgifter bli tidskrävande och det kan vara svårt att säkerställa att all nödvändig information når fram till de nya medarbetarna.

Vad innebär AI-stödd introduktion och onboarding?

AI-stödd introduktion och onboarding innebär att man använder artificiell intelligens för att automatisera och förbättra processen för att introducera och integrera nya medarbetare. Det kan inkludera användning av chatbots för att besvara frågor, personaliserad innehållsanpassning och övervakning av framsteg.

Vilka fördelar finns det med AI-stödd introduktion och onboarding?

Användning av AI kan resultera i en mer effektiv och personligt anpassad introduktion och onboarding process. Det kan även minska kostnader genom att automatisera administrativa uppgifter och ge mer tid åt handledare att fokusera på att välkomna och stödja nya medarbetare.

Vilka användningsområden finns för AI-stödd introduktion och onboarding?

AI kan användas för att skapa en digital onboarding plattform där nya medarbetare kan få tillgång till vital information, guider och interaktivt innehåll. Det kan även användas för att automatisera uppgifter som att skapa användarkonton, administrera formulär och leverera träningsmaterial online.

Vilka är viktiga faktorer för att implementera AI-stödd introduktion och onboarding?

För att implementera en framgångsrik AI-stödd introduktion och onboarding process är det viktigt med tydliga mål och strategier, god kommunikation och samarbete mellan HR och IT-teamet, samt noggrann planering och utvärdering av användarupplevelsen.

Vilka utmaningar kan uppstå vid AI-stödd introduktion och onboarding?

Utmaningar kan inkludera dataskydd och integritetsfrågor när det gäller att hantera medarbetares personliga information, samt acceptans och tröghet från medarbetare att använda och lita på AI-stödd teknologi.

Vad är bästa praxis för AI-stödd introduktion och onboarding?

Bästa praxis inkluderar att skapa en användarvänlig och tillgänglig plattform, att erbjuda en personlig och engagerande upplevelse genom anpassat innehåll och interaktivitet, samt att kontinuerligt utvärdera och förbättra processen baserat på feedback från medarbetare.

Hur kan AI och teknologiska framsteg forma framtidens introduktion och onboarding?

Framtida utvecklingar inom AI kan innebära ännu mer avancerade chatbots och virtuell verklighet som ger en ännu mer realistisk och interaktiv introduktion för nya medarbetare. Dessutom kan maskininlärning användas för att förutse och anpassa introduktionen baserat på individuella behov och preferenser.

Finns det några exempel på företag som har implementerat AI-stödd introduktion och onboarding framgångsrikt?

Ja, exempel på företag som har implementerat AI-stödd introduktion och onboarding inkluderar IBM och Microsoft. Genom att använda chatbots och andra AI-verktyg har dessa företag kunnat effektivisera introduktionen och skapa en personligt anpassad upplevelse för sina nya medarbetare.

Jag vill veta mer